FANDOM


Ghostrick Warwolf
ゴーストリック・ワーウルフ
GhostrickWerewolf
Nhóm liên quan Ghostrick
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Zombie/Effect
ATK/DEF 1400/1500
Mã số 72913666
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Không thể được Triệu hồi Thường, trừ khi bạn có điều khiển quái thú "Ghostrick". Một lần trong lượt: Bạn có thể chuyển lá này sang Thế Thủ mặt-úp. Khi lá này được lật lên mặt-ngửa: Gây 100 thiệt hại cho đối phương ứng với mỗi lá bài Úp trên sân. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Ghostrick Warwolf" một lần trong lượt.
English Description
Cannot be Normal Summoned unless you control a "Ghostrick" monster. Once per turn: You can change this card to face-down Defense Position. When this card is flipped face-up: Inflict 100 damage to your opponent for each Set card on the field. You can only use this effect of "Ghostrick Warwolf" once per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.