FANDOM


Ghostrick Vanish
ゴーストリック・アウト
GhostrickVanish
Nhóm liên quan Ghostrick
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 50527144
Mô tả Hiệu ứng
Tiết lộ 1 quái thú "Ghostrick" trên tay bạn; lượt này, bài "Ghostrick" bạn điều khiển, và quái thù Thế Thủ mặt-úp bạn điều khiển, không thể bị chọn mục tiêu bởi, hoặc bị hủy bởi, hiệu ứng bài.
English Description
Reveal 1 "Ghostrick" monster in your hand; this turn, "Ghostrick" cards you control, and face-down Defense Position monsters you control, cannot be targeted by, or be destroyed by, card effects.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.