FANDOM


Ghostrick Stein
ゴーストリック・シュタイン
GhostrickStein
Nhóm liên quan Ghostrick
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Zombie/Effect
ATK/DEF 1600/0
Mã số 16279989
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Không thể Triệu hồi Thường, trừ khi bạn có điều khiển quái thú "Ghostrick". Một lần trong lượt: Bạn có thể chuyển lá này sang Thế Thủ mặt-úp. Khi lá này gây thiệt hại chiến đấu cho đối phương: Bạn có thể lấy 1 Bài Phép/Bẫy "Ghostrick" từ Bộ bài của bạn lên tay. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Ghostrick Stein" một lần trong lượt.
English Description
Cannot be Normal Summoned, unless you control a "Ghostrick" monster. Once per turn: You can change this card to face-down Defense Position. When this card inflicts battle damage to your opponent: You can add 1 "Ghostrick" Spell/Trap Card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Ghostrick Stein" once per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.