FANDOM


Ghostrick Specter
ゴーストリック・スペクター
GhostrickSpecter-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật ゴーストリック・スペクター
 Tên Hàn 고스트릭 스펙터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 0
 Mã số 81907872
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.