FANDOM


Ghostrick Skeleton
ゴーストリック・スケルトン
GhostrickSkeleton
Nhóm liên quan Ghostrick
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Zombie/Effect
ATK/DEF 1200/1100
Mã số 51196805
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Không thể được Triệu hồi Thường, trừ khi bạn có điều khiển quái thú "Ghostrick". Một lần trong lượt: Bạn có thể chuyển lá này sang Thế Thủ mặt-úp. Khi lá này được lật lên mặt-ngửa: Loại ra ngoài số bài trên đầu Bộ bài của đối phương mặt-úp, lên đến số lượng quái thú "Ghostrick" bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Ghostrick Skeleton" một lần trong lượt.
English Description
Cannot be Normal Summoned, unless you control a "Ghostrick" monster. Once per turn: You can change this card to face-down Defense Position. When this card is flipped face-up: Banish cards from the top of your opponent's Deck face-down, up to the number of "Ghostrick" monsters you control. You can only use this effect of "Ghostrick Skeleton" once per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.