Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Ghostrick Scare
ゴーストリック・パニック
GhostrickScare-MP14-EN-C-1E.png
 Tên Nhật ゴーストリック・パニック
 Tên Nhật (rōmaji) Gōsutorikku Panikku
 Tên Nhật (Dịch) Ghostrick Panic
 Tên Hàn 고스트릭 패닉
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 86516889
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa
Advertisement