FANDOM


Ghostrick Scare
ゴーストリック・パニック
GhostrickScare-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật ゴーストリック・パニック
 Tên Nhật (rōmaji) Gōsutorikku Panikku
 Tên Nhật (Dịch) Ghostrick Panic
 Tên Hàn 고스트릭 패닉
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 86516889
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.