Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Ghostrick Museum
ゴーストリック・ミュージアム
GhostrickMuseum.png
Nhóm liên quan Ghostrick
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Môi trường Field.svg
Mã số 07617062
Mô tả Hiệu ứng
Quái thú bạn điều khiển, trừ quái thú "Ghostrick", không thể tấn công. Quái thú không thể tấn công quái Thế Thủ mặt-úp, nhưng có thể tấn công trực tiếp nếu tất cả quái thú đối phương của họ điều khiển đều ở Thế Thủ mặt-úp. Vào lúc kết thúc của Bước Thiệt hại, chuyển bất cứ quái thú nào đã gây thiệt hại chiến đấu cho người chơi vào đợt chiến đấu này sang Thế Thủ mặt-úp.
English Description
Monsters you control, except "Ghostrick" monsters, cannot attack. Monsters cannot attack face-down Defense Position monsters, but can attack directly if all monsters their opponent controls are face-down Defense Position. At the end of the Damage Step, change any monster that inflicted battle damage to a player during this battle to face-down Defense Position.
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họaAdvertisement