Ghostrick Mansion
ゴーストリック・ハウス
GhostrickMansion.png
Nhóm liên quan Ghostrick
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Môi trường Field.svg
Mã số 99795159
Mô tả Hiệu ứng
Quái thú không thể tấn công quái Thế Thủ mặt-úp, nhưng có thể tấn công trực tiếp nếu tất cả quái thú đối phương của họ điều khiển đều ở Thế Thủ mặt-úp. Tất cả thiệt hại hiệu ứng, và thiệt hại chiến đấu gây ra bởi quái thú khác quái "Ghostrick", sẽ bị giảm một nửa.
English Description
Monsters cannot attack face-down Defense Position monsters, but can attack directly if all monsters their opponent controls are face-down Defense Position. All effect damage, and battle damage inflicted by monsters other than "Ghostrick" monsters, is halved.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.