Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Ghostrick Lantern
ゴーストリック・ランタン
GhostrickLantern.png
Nhóm liên quan Ghostrick
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 1 CG Star.svg
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 800/0
Mã số 54512827
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Không thể Triệu hồi Thường, trừ khi bạn có điều khiển quái thú "Ghostrick". Một lần trong lượt: Bạn có thể chuyển lá này sang Thế Thủ mặt-úp. Khi đối phương tuyên bố tấn công trực tiếp, hoặc khi quái thú "Ghostrick" bạn điều khiển bị chọn mục tiêu để tấn công: Bạn có thể vô hiệu cuộc tấn công, và nếu làm vậy, Triệu hồi Đặc biệt lá này từ trên tay bạn trong Thế Thủ mặt-úp.
English Description
Cannot be Normal Summoned, unless you control a "Ghostrick" monster. Once per turn: You can change this card to face-down Defense Position. When an opponent's monster declares a direct attack, or when a "Ghostrick" monster you control is targeted for an attack: You can negate the attack, and if you do, Special Summon this card from your hand in face-down Defense Position.
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa


Advertisement