FANDOM


Ghostrick Jackfrost
ゴーストリック・フロスト
GhostrickJackfrost
Nhóm liên quan Ghostrick
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 800/100
Mã số 61318483
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Không thể được Triệu hồi Thường, trừ khi bạn có điều khiển quái thú "Ghostrick". Một lần trong lượt: Bạn có thể chuyển lá này sang Thế Thủ mặt-úp. Khi quái thú đối phương tuyên bố tấn công trực tiếp: Bạn có thể chuyển quái thú đó sang Thế Thủ mặt-úp, và nếu làm vậy, Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay bạn trong Thế Thủ mặt-úp.
English Description
Cannot be Normal Summoned, unless you control a "Ghostrick" monster. Once per turn: You can change this card to face-down Defense Position. When an opponent's monster declares a direct attack: You can change that opponent's monster to face-down Defense Position, and if you do, Special Summon this card from your hand in face-down Defense Position.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.