FANDOM


Ghostrick Ghoul
GhostrickGhoul
Nhóm liên quan Ghostrick
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Zombie/Effect
ATK/DEF 1100/1200
Mã số 85463083
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Không thể Triệu hồi Thường, trừ khi bạn có điều khiển quái thú "Ghostrick". Một lần trong lượt: Bạn có thể chuyển lá này sang Thế Thủ mặt-úp. Một lần trong lượt, vào Lượt Chờ 1 của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Ghostrick" bạn điều khiển; ATK của nó trở thành ATK gốc của tất cả quái thú "Ghostrick" ở trên sân lúc đó kết hợp lại, cho đến Lượt Kết thúc kế tiếp của đối phương, nhưng nếu nó làm vậy, chỉ có quái thú đó có thể tấn công trong lượt này.
English Description
Cannot be Normal Summoned, unless you control a "Ghostrick" monster. Once per turn: You can change this card to face-down Defense Position. Once per turn, during your Main Phase 1: You can target 1 "Ghostrick" monster you control; its ATK becomes equal to the combined original ATK of all "Ghostrick" monsters currently on the field, until your opponent's next End Phase, but if it does, only that monster can attack this turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.