FANDOM


Ghostrick Dullahan
ゴーストリック・デュラハン
GhostrickDullahan
Nhóm liên quan Ghostrick
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK
HẠNG SAO 1 Rank Star
Chủng Fiend/Xyz/Effect
ATK/DEF 1000/0
Mã số 46895036
Loại Hiệu ứng Continuous, Quick, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp 1 sao
Lá này tăng thêm 200 ATK ứng với mỗi lá bài "Ghostrick" bạn điều khiển. Một lần trong lượt, vào lượt của đôi bên: Bạn có thể tách 1 Nguyên liêu Xyz từ lá này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa trên sân; giảm một nửa ATK của quái thú đó đến hết Lượt Kết thúc. Nếu lá này được đưa vào Mộ bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Ghostrick" trong Mộ bài của bạn, trừ lá này; lấy mục tiêu đó lên tay bạn.
English Description
2 Level 1 monsters
This card gains 200 ATK for each "Ghostrick" card you control. Once per turn, during either player’s turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster on the field; halve its ATK, until the End Phase. If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 other "Ghostrick" card in your Graveyard; add that target to your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.