FANDOM


Ghostrick Doll
ゴーストリックの人形
GhostrickDoll
Nhóm liên quan Ghostrick
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 300/1200
Mã số 46925518
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Không thể được Triệu hồi Thường, trừ khi bạn có điều khiển quái thú "Ghostrick". Một lần trong lượt: Bạn có thể chuyển lá này sang Thế Thủ mặt-úp. Khi lá này được lật lên mặt-ngửa: Vào Lượt Kết thúc của lượt này, chuyển tất cả quái thú mặt-ngửa trên sân sang Thế Thủ mặt-úp, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Ghostrick" từ Bộ bài của bạn trong Thế Thủ mặt-úp, có Cấp sao bằng hoặc thấp hơn tổng số quái thú đã chuyển sang Thế Thủ mặt-úp.
English Description
Cannot be Normal Summoned, unless you control a "Ghostrick" monster. Once per turn: You can change this card to face-down Defense Position. When this card is flipped face-up: During this turn's End Phase, change all face-up monsters on the field to face-down Defense Position, then you can Special Summon 1 "Ghostrick" monster from your Deck in face-down Defense Position, whose Level is equal to or less than the total number of monsters changed to face-down Defense Position.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.