FANDOM


Ghostrick Angel of Mischief
ゴーストリックの()(てん)使()
GhostrickAngelofMischief-WSUP-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana) ゴーストリックの
てん
使
 Tên Nhật (Chuẩn) ゴーストリックの駄
てん
使
 Tên Nhật (rōmaji) Gōsutorikku no Datenshi
 Tên Nhật (Dịch) Ghostrick Fallen Angel
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fairy / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2500
 Mã số 53334641
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.