FANDOM


Ghostrick Alucard
ゴーストリック・アルカード
GhostrickAlucard
Nhóm liên quan Ghostrick
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK
HẠNG SAO 3 Rank StarRank StarRank Star
Chủng Zombie/Xyz/Effect
ATK/DEF 1800/1600
Mã số 75367227
Loại Hiệu ứng Continuous, Ignition, Condition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp 3 sao
Đối phương không thể chọn mục tiêu quái thú "Ghostrick" khác, hoặc bất kỳ quái thú Thế Thủ mặt-úp nào, để tấn công. Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài Úp đối phương điều khiển; hủy mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Ghostrick Alucard" một lần trong lượt. Nếu lá này được đưa vào Mộ bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Ghostrick" khác trong Mộ bài của bạn; lấy mục tiêu đó lên tay bạn.
English Description
2 Level 3 monsters
Your opponent cannot target other "Ghostrick" monsters, or any face-down Defense Position monsters, for attacks. You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Set card your opponent controls; destroy that target. You can only use this effect of "Ghostrick Alucard" once per turn. If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 other "Ghostrick" card in your Graveyard; add that target to your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.