FANDOM


Ghostrick-Go-Round
ゴーストリック・ロールシフト
GhostrickGoRound
Nhóm liên quan Ghostrick
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous
Mã số 37055344
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt, vào Lượt Chiến đấu: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau.
● Chọn mục tiêu 1 quái thú "Ghostrick" bạn điều khiển; chuyển mục tiêu đó sang Thế Thủ mặt-úp, và nếu làm vậy, chuyển 1 quái thú Thế Thủ mặt-úp đối phương điều khiển sang Thế Công mặt-ngửa.
● Chọn mục tiêu 1 quái thú Thế Thủ mặt-úp bạn điều khiển; chuyển mục tiêu đó sang Thế Công mặt-ngửa, và nếu là quái thú "Ghostrick", chuyển 1 quái thú mặt-ngửa đối phương điều khiển sang Thế Thủ mặt-úp.
English Description
Once per turn, during the Battle Phase: You can activate 1 of these effects.
● Target 1 "Ghostrick" monster you control; change that target to face-down Defense Position, and if you do, change 1 face-down Defense Position monster your opponent controls to face-up Attack Position.
● Target 1 face-down Defense Position monster you control; change that target to face-up Attack Position, and if is a "Ghostrick" monster, change 1 face-up monster your opponent controls to face-down Defense Position.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.