FANDOMGhost Fusion
 • Nhật:
  ゆう
  ごう
 • Kana:
  ゆう
  ごう
 • Romaji: Yūgō
 • Việt: Dung Hợp Tà Ma
Loại bài

Phép

Hợp nhất một quái thú Loại-Thây Ma trên sân của bạn với một quái thú Loại-Thây Ma trong Bộ bài hoặc Mộ của bạn

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Ghost Fusion Fuse a Zombie-Type monster on your field with a Zombie-Type monster in your deck or Graveyard.
Nhật アンデットモンスターとデッキ、または墓地のアンデットモンスターを融合させる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.