Genomix Fighter
ジェノミックス・ファイター
GenomixFighter.png
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND.svg
CẤP SAO 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Psychic/Tuner
ATK/DEF 2200/1100
Mã số 42155488
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể Triệu hồi Thường lá này không cần Hi sinh, nhưng ATK gốc của nó sẽ còn một nửa và Cấp sao của nó trở thành 3. Một lần trong lượt: Bạn có thể tuyên bố 1 Loại Quái thú; nếu lá này được dùng làm Nguyên liệu Đồng bộlượt này, xem lá này và các Nguyên liệu Đồng bộ khác là Loại Quái thú đó để dùng cho việc Triệu hồi Đồng bộ đó. Nếu bạn kích hoạt hiệu ứng này, bạn không thể Triệu hồi Thường hay Đặc biệt quái thú kể từ đó đến hết lượt này, trừ quái thú có cùng Loại Quái thú đã tuyên bố.
English Description
You can Normal Summon this card without Tributing, but its original ATK is halved and its Level becomes 3. Once per turn: You can declare 1 Monster Type; if this card is used as a Synchro Material Monster this turn, treat this card and the other Synchro Material Monsters as that Monster Type for that Synchro Summon. If you activate this effect, you cannot Normal or Special Summon monsters for the rest of this turn, except monsters with the declared Monster Type.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.