FANDOMGenesis Omega Dragon
 • Nhật: GENESIS
  ジェネシス
  ・OMEGA
  オメガ
  ・DRAGON
  ドラゴン
 • Kana:
  GENESIS
  ジェネシス・
  OMEGA
  オメガ・
  DRAGON
  ドラゴン
 • Romaji: Jeneshisu Omega Doragon
 • Việt: Thủy Tổ Thần Long
Loại
Cấp sao

10 ★★★★★★★★★★

CÔNG / THỦ

0 / 0

Loại Hiệu ứng

Khi lá này bị chọn mục tiêu để tấn công hoặc bởi một hiệu ứng bài: Bạn có thể đặt 1 Quái thú Dao động trong Vùng Dao động của bạn từ tay, Bộ bài, hoặc Bộ bài Phụ của bạn; phủ nhận đợt tấn công hoặc hiệu ứng đó và kết thúc lượt. Trong khởi đầu của mỗi lượt, lá này tăng 1000 CÔNG. Một lần trong lượt, bạn có thể tiêu diệt các quái thú, lên đến số lá bài trong Vùng Dao động của bạn.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Genesis Omega Dragon When this card is targeted for an attack or by a card effect: you can place 1 Pendulum Monster in your Pendulum Zone from your hand, Deck, or Extra Deck; negate that attack or effect and end the turn. During the start of each turn, this card gains 1000 ATK. Once per turn, you can destroy monsters, up to the number of cards in your Pendulum Zones.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.