FANDOM


Generation Force
ジェネレーション・フォース
GenerationForce-REDU-EN-C-1E
 Tên Nhật ジェネレーション・フォース
 Tên Nhật (rōmaji) Jenerēshon Fōsu
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 87890143
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.