FANDOM


Generaid Territory
王の支配(ジェネレイド・テリトリー)
 Tên Việt Lãnh Thổ của Chủng Loài Cai Trị
 Tên Nhật (Kana)
王の支配
ジェネレイド・テリトリー
 Tên Nhật (Chuẩn) 王の支配
ジェネレイド・テリトリー
 Tên Nhật (rōmaji) Jenereido Teritorī
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.