FANDOM


Generaid Stage
王の舞台(ジェネレイド・ステージ)
 Tên Việt Màn Đấu của Chủng Loài Cai Trị
 Tên Nhật (Kana)
王の舞台
ジェネレイド・ステージ
 Tên Nhật (Chuẩn) 王の舞台
ジェネレイド・ステージ
 Tên Nhật (rōmaji) Jenereido Sutēji
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.