FANDOM


Generaid Reward
王の報酬(ジェネレイド・リワード)
 Tên Việt Phần Thưởng của Chủng Loài Cai Trị
 Tên Nhật (Kana)
王の報酬
ジェネレイド・リワード
 Tên Nhật (Chuẩn) 王の報酬
ジェネレイド・リワード
 Tên Nhật (rōmaji) Jenereido Riwādo
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.