FANDOM


Generaid Quest
王の試練(ジェネレイド・クエスト)
 Tên Việt Nhiệm Vụ của Chủng Loài Cai Trị
 Tên Nhật (Kana)
王の試練
ジェネレイド・クエスト
 Tên Nhật (Chuẩn) 王の試練
ジェネレイド・クエスト
 Tên Nhật (rōmaji) Jenereido Kuesuto
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.