FANDOM


Generaid Bite
王の憤激(ジェネレイド・バイト)
GeneraidBite-DBMF-JP-OP
 Tên Việt Chủng Loài Cai Trị Phệ Thiên
 Tên Nhật (Kana)
王の憤激
ジェネレイド・バイト
 Tên Nhật (Chuẩn) 王の憤激
ジェネレイド・バイト
 Tên Nhật (rōmaji) Jenereido Baito
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.