FANDOM


Gem-Knight Phantom Core
ジェムナイト・ファントムルーツ
 Tên Nhật ジェムナイト・ファントムルーツ
 Tên Nhật (rōmaji) Jemunaito Fantomu Rūtsu
 Tên Nhật (Dịch) Gem-Knight Phantom Roots
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỔ THỔ
 Loại Rock / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1450 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.