FANDOM


Gem-Knight Pearl
ジェムナイト・パール
GemKnightPearl-WIRA-EN-C-1E
 Tên Việt Hiệp Sĩ Pha Lê Ngọc Trai
 Tên Nhật ジェムナイト・パール
 Tên Nhật (rōmaji) Jemunaito Pāru
 Tên Hàn 젬나이트 펄
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Rock / Xyz
 CÔNG / THỦ 2600 / 1900
 Mã số 71594310
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.