FANDOM


Gem-Knight Master Diamond
ジェムナイトマスター・ダイヤ
GemKnightMasterDiamond-HA07-EN-ScR-1E
Nhóm liên quan Gem-Knight
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Rock/Fusion/Effect
ATK/DEF 2900/2500
Mã số 39512984
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú "Gem-Knight"
Phải được Triệu hồi Dung hợp trước tiên. Lá bài này tăng 100 ATK ứng với mỗi quái thú "Gem-" trong Mộ bài của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trục xuất 1 Quái thú Dung hợp "Gem-Knight" Cấp độ 7 hoặc thấp hơn từ Mộ bài của bạn; cho tới Lượt Kết thúc, tên của lá bài này và hiệu ứng nguyên gốc tương tự với quái thú đã bị trục xuất.
English Description
3 "Gem-Knight" monsters
Must first be Fusion Summoned. This card gains 100 ATK for each "Gem-" monster in your Graveyard. Once per turn: You can banish 1 Level 7 or lower "Gem-Knight" Fusion Monster from your Graveyard; until the End Phase, this card's name and original effect become the same as that banished monster's.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.