FANDOM


Geargiagear XG
ギアギアギア XG
GeargiagearXG-DS14-JP-EScR
Nhóm liên quan Geargia
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỔ EARTH
HẠNG SAO 3 Rank StarRank StarRank Star
Chủng Machine/Xyz/Effect
ATK/DEF 2500/1300
Mã số 19891310
Loại Hiệu ứng Quick, Condition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú Cấp 3 sao
Trong Bước Chiến đấu của đôi bên, nếu có một cuộc tấn công có liên quan đến quái thú Loại-Machine mà bạn điều khiển thì: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; vô hiệu hóa các hiệu ứng của tất cả các lá bài mặt-ngửa mà đối phương hiện điều khiển, cũng như đối phương không thể kích hoạt các lá bài hoặc các hiệu ứng. Hiệu ứng diễn ra cho tới khi kết thúc Bước Thiệt hại. Khi lá bài này rời sân đấu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Geargia" khác trong Mộ bài của bạn; lấy nó lên tay.
English Description
3 Level 3 monsters
During either player's Battle Step, while an attack involving a Machine-Type monster you control is occurring: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the effects of all face-up cards your opponent currently controls, also your opponent cannot activate cards or effects. These changes last until the end of the Damage Step. When this card leaves the field: You can target 1 other "Geargia" card in your Graveyard; add that target to your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.