FANDOMGateway of the Six
(ろく)()(もん)
GatewayoftheSix-SPWA-EN-SR-1E
 Tên Việt Lục Hùng Môn
 Tên Nhật (Kana)
ろく
ぶの
もん
 Tên Nhật (Chuẩn)
ろく
の門
もん
 Tên Nhật (rōmaji) Rokubu no Mon
 Tên Nhật (Dịch) Gate of the Brave Six
 Tên Hàn 여섯 무의 문
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 27970830
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.