FANDOM


Gameciel, the Sea Turtle Kaiju
(かい)()(かい)(じゅう)ガメシエル
GamecieltheSeaTurtleKaiju-MP16-EN-R-1E
 Tên Việt Gameciel, Lạc Diệt Thú Hải Quy
 Tên Nhật (Kana)
かい
かい
じゅうガメシエル
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
かい
じゅう
ガメシエル
 Tên Nhật (rōmaji) Kaiki Kaijū Gameshieru
 Tên Hàn 해귀파괴수 가메시엘
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 3000
 Mã số 55063751
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.