FANDOM


Đây là thư viện bài từ anime Yu-Gi-Oh! 5D's. Bài được liệt kê theo thứ tự đầu tiên là loại bài và sau đó là lần xuất hiện.

Quái thú Thường

Quái thú Hiệu ứng

Quái thú Tế lễ

Quái thú Dung hợp

Quái thú Đồng bộ