FANDOM


Galaxy Wave
ギャラクシー・ウェーブ
GalaxyWave-ORCS-EN-C-1E
 Tên Việt Ngân Triều
 Tên Nhật ギャラクシー・ウェーブ
 Tên Nhật (rōmaji) Gyarakushī Wēbu
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 77098449
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.