FANDOM


Galaxy Tyranno
銀河暴竜(ギャラクシー・ティラノ)
GalaxyTyranno-PRIO-EN-R-1E
Nhóm liên quan Galaxy
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Dinosaur/Effect
ATK/DEF 2000/0
Mã số 24658418
Loại Hiệu ứng Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi quái thú "Galaxy" bạn điều khiển bị chọn làm mục tiêu để tấn công: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay bạn trong Thế Thủ mặt-ngửa. Khi được Triệu hồi theo cách này, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Xyz 1 Quái thú Xyz "Galaxy", chỉ được dùng quái thú "Galaxy" bạn điều khiển.
English Description
When a "Galaxy" monster you control is targeted for an attack: You can Special Summon this card from your hand in face-up Defense Position. When Summoned this way, you can: Immediately after this effect resolves, Xyz Summon 1 "Galaxy" Xyz Monster, using only "Galaxy" monsters you control.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.