FANDOM


Galaxy Queen's Light
ギャラクシー・クィーンズ・ライト
Galaxy queen s light
Nhóm liên quan Galaxy
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 52340274
Mô tả Hiệu ứng
Chọn 1 quái thú mặt-ngửa cấp độ 7 hoặc cao hơn bạn điều khiển; cấp độ của các quái thú mặt-ngửa khác hiện tại bạn đang điều khiển sẽ trở thành cấp độ hiện tại của quái thú đó, cho đến hết lượt.
English Description
Target 1 face-up Level 7 or higher monster you control; the Levels of all other face-up monsters you currently control become the current Level of that monster, until the End Phase.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.