FANDOM


Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
  • Nhật: ギャラクシーアイズ FA・フォトン・ドラゴン
  • Kana: ギャラクシーアイズ フルアーマー・フォトン・ドラゴン
  • Romaji: Gyarakushīaizu Furu Āmā Foton Doragon
  • Việt: Ngân-Nhãn Toàn Giáp Quang Tử Long
Hệ

QUANG

Loại
Hạng sao

8 ☆☆☆☆☆☆☆☆

CÔNG / THỦ

4000 / 3500

Nguyên liệu Bứt phá

Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá này bằng cách Hi sinh "Galaxy-Eyes Photon Dragon" bạn điều khiển mà được trang bị với 2 Bài Trang bị và sử dụng các Bài Phép Trang bị đó làm Nguyên liệu Xyz. Nếu bạn không điều khiển quái thú khác: Bạn có thể loại 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển; tiêu diệt mục tiêu đó. Ở cuối Giai đoạn Chiến đấu, nếu lá này đã chiến đấu và sử dụng Nguyên liệu Xyz ở lượt này: Bạn có thể gắn bất kì số Bài Trang bị được trang bị cho lá này vào nó làm Nguyên liệu Xyz. Khi đối thủ kích hoạt một hiệu ứng bài: Bạn có thể loại tất cả Nguyên liệu Xyz từ lá này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển; trục xuất cả quái thú đó của đối thủ và lá này. Ở cuối lượt này, đưa bất kì quái thú bị trục xuất bởi hiệu ứng này về sân.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon You can also Xyz Summon this card by Tributing a "Galaxy-Eyes Photon Dragon" you control that is equipped with 2 Equip Spell Cards and using those Equip Spell Cards as the Xyz Materials. If you control no other monsters: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; destroy that target. At the end of the Battle Phase, if this card has battled and used Xyz Materials this turn: You can attach any number of Equip Cards equipped to this card to it as Xyz Materials. When your opponent activates a card effect: You can detach all Xyz Materials from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish both that opponent's monster and this card. At the end of this turn, return any monsters banished by this effect to the field.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.