FANDOM


Galaxy-Eyes Cloud Dragon
ギャラクシーアイズ・クラウドラゴン
Galaxy eyes cloud dragon
Nhóm liên quan Galaxy-Eyes
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Dragon/Effect
ATK/DEF 300/250
Mã số 09260791
Loại Hiệu ứng Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể hiến tế lá này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Galaxy-Eyes" từ tay hoặc mộ bài của bạn, ngoại trừ "Galaxy-Eyes Cloud Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt. Nếu lá này nằm trong mộ của bạn: Bạn có thể chọn 1 quái thú Xyz "Galaxy-Eyes" bạn điều khiển; gắn lá này vào quái thú đó như 1 nguyên liệu Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi trận.
English Description
You can Tribute this card; Special Summon 1 "Galaxy-Eyes" monster from your hand or Graveyard, except "Galaxy-Eyes Cloud Dragon". You can only use this effect of "Galaxy-Eyes Cloud Dragon" once per turn. If this card is in your Graveyard: You can target 1 "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control; attach this card from your Graveyard to that monster as an Xyz Material. You can only use this effect of "Galaxy-Eyes Cloud Dragon" once per Duel.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.