FANDOM


"Gaia The Fierce Knight", hay là "Gaia the Dark Knight" ((あん)(こく)()()ガイア Ankoku Kishi Gaia) ở Nhật, là một archetype các quái thú Loại-Warrior được dựa theo quái thú nguyên mẫu là: "Gaia The Fierce Knight".

Có khá nhiều dạng của "Gaia The Fierce Knight" ứng với mỗi loại Bài Quái thú ngoại trừ Quái thú Tế lễDao động, dù ở "Black Luster Ritual" ban đầu (trong manga và các bản game trước) thì yêu cầu 2 sự hiến tế để biến chuyển "Gaia The Fierce Knight" trở thành "Black Luster Soldier".

Các lá bài Kiến nghị
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.