FANDOM


Gaia Saber, the Lightning Shadow
(でん)(えい)()()ガイアセイバー
GaiaSabertheLightningShadow-COTD-EN-ScR-1E
 Tên Việt Kỵ Sĩ Gaia, Ảnh Liệt Hồn
 Tên Nhật (Kana)
でん
えいの
しガイアセイバー
 Tên Nhật (Chuẩn)
でん
えい
の騎
ガイアセイバー
 Tên Nhật (rōmaji) Den'ei no Kishi Gaiaseibā
 Tên Nhật (Dịch) Gaia Saber, the Lightning Shadow Knight
 Tên Hàn 전영의 기사 가이아세이버
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỔ THỔ
 Loại Machine / Link
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Dưới LM-Bottom, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 2600 / 3
 Mã số 67598234
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.