Gagaga Magician
ガガガマジシャン
Gagaga-Magician.png
Nhóm liên quan GagagaMagician
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 1500/1000
Mã số 26082117
Loại Hiệu ứng Ignition, Unclassified, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt: Bạn có thể tuyên bố số Cấp sao từ 1 đến 8; lá này sẽ trở thành Cấp sao như vậy đến hết Lượt Kết thúc. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Gagaga Magician". Lá này không thể sử dụng như là Nguyên liệu Đồng bộ.
English Description
Once per turn: You can declare a Level from 1 to 8; this card becomes that Level until the End Phase. You can only control 1 "Gagaga Magician". This card cannot be used as a Synchro Material Monster.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.