FANDOM


Gagaga Head
Hệ

ÁM

Loại
Cấp sao

6 ★★★★★★

CÔNG / THỦ

2100 / 2000

Loại Hiệu ứng

Nếu bạn có 2 quái thú trở lên trong Mộ của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường lá này không cần Hi sinh. Khi lá này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nhiều nhất có thể các quái thú "Gagaga" từ Mộ của bạn. Trong Giai đoạn Chính của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Triệu hồi Bứt phá 1 Quái thú Bứt phá "Number" từ Mộ của bạn bằng cách dùng tất cả quái thú "Gagaga" bạn điều khiển. Nếu lá này được dùng làm Nguyên liệu Bứt phá cho việc Triệu hồi Bứt phá: Rút bài bằng với số quái thú "Gagaga" đã dùng làm Nguyên liệu Bứt phá cho việc Triệu hồi Bứt phá đó.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Gagaga Head If you have 2 or more monsters in your Graveyard, you can Normal Summon this card without Tributing. When this card is Normal Summoned: You can Special Summon as many "Gagaga" monsters as possible from your Graveyard. During your Main Phase: You can activate this effect; Xyz Summon 1 "Number" Xyz Monster from your Graveyard using all "Gagaga" monsters you control. If this card is used as an Xyz Material for an Xyz Summon: Draw cards equal to the number of "Gagaga" monsters used as Xyz Materials for that Xyz Summon.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.