Gagaga Cowboy
ガガガガンマン
GagagaCowboy zpsdf594c3f.png
Nhóm liên quan Gagaga
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỔ EARTH.svg
HẠNG SAO 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 1500/2400
Mã số 12014404
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 4
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; áp dụng hiệu ứng này, tùy thuộc vào tư thế chiến đấu của lá bài này.
Thế Công: Khi lá bài này tấn công quái thú đối phương trong lượt này, nó được tăng 1000 ATKquái thú đối phương bị giảm 500 ATK, chỉ trong Bước Thiệt hại.
Thế Thủ: Giáng 800 điểm thiệt hại tới đối phương.
English Description
2 Level 4 monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; apply this effect, depending on this card's battle position.
● Attack Position: If this card attacks an opponent's monster this turn, it gains 1000 ATK and the opponent's monster loses 500 ATK, during the Damage Step only.
● Defense Position: Inflict 800 damage to your opponent.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.