FANDOM


Gadget Hauler
ガジェット・トレーラー
300px-GadgetHaulerCSOC-EN-C-1E
Nhóm liên quan Morphtronic
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1300/0
Mã số 28002611
Loại Hiệu ứng Iginition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt, bạn có thể đưa số quái thú "Morphtronic trên tay xuống Mộ bài để lá bài để lá bài này tăng 800 ATK cho mỗi con.
English Description
Once per turn, you can send any number of "Morphtronic" monsters from your hand to the Graveyard to have this card gain 800 ATK for each.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.