FANDOM


Gadget Driver
ガジェット・ドライバー
300px-GadgetDriverCSOC-EN-C-1E
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 200/200
Mã số 54497620
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể đưa lá bài này từ trên tay bạn xuống Mộ bài để chọn bất kỳ số quái thú "Morphtronic" ngữa trên sân bạn điều khiển. CHuyển tư thế của ( những) quái thú được chọn. Hiệu ứng này có thể kích hoạt trong lược của cả 2 người chơi.
English Description
You can send this card from your hand to the Graveyard and select any number of face-up "Morphtronic" monsters you control. Change the battle position of the selected monster(s). This effect can be activated during either player's turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.