FANDOM


Future Fusion
()(らい)(ゆう)(ごう)-フューチャー・フュージョン
FutureFusion-LEDD-EN-C-1E
 Tên Việt Dung Hợp Tương Lai
 Tên Nhật (Kana)
らい
ゆう
ごう-フューチャー・フュージョン
 Tên Nhật (Chuẩn)
らい
ゆう
ごう
-フューチャー・フュージョン
 Tên Nhật (rōmaji) Mirai Yūgō - Fyūchā Fyūjon
 Tên Nhật (Dịch) Future Fusion - Future Fusion
 Tên Hàn 미래융합-퓨처 퓨전
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 77565204
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.