Quái thú Nguyên liệu Dung hợp dùng cho Triệu hồi Dung hợp không phải là chi phí.

Quái thú được Hi sinh bởi Bài Phép Tế lễ cho Triệu hồi Tế lễ không phải là chi phí.

Cả 2 điều trên sẽ thực hiện việc đưa bài vào Mộ bài trong quá trình thực thi của hiệu ứng, chứ không phải lúc kích hoạt.

Điều này có nghĩa là nếu việc Triệu hồi bằng hiệu ứng đó bị vô hiệu, hoặc hiệu ứng của chúng bị vô hiệu, bạn sẽ không phải đưa các Nguyên liệu Dung hợp hay số quái thú định Hi sinh vào Mộ bài.

Đây là lý do vì sao khi bạn phản hồi bằng "Mask of Restrict" vào việc kích hoạt của Bài Phép Tế lễ, và ngăn chặn việc Hi sinh thì việc Hi sinh sẽ không diễn ra và do đó lá Bài Phép Tế lễ sẽ thực thi mà không có hiệu ứng.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.