FANDOM
Fusion Enforcers Là một Booster Pack trong Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG).

Đặc trưng

Phân tích

Mỗi gói chứa 5 lá bài. Set này chứa 60 lá bài bao gồm:

Thư viện ảnh

Danh sách

Số Set Tên lá bài Độ hiếm Thể loại
FUEN-EN001 Predaplant Sarraceniant Super Rare Effect Monster
FUEN-EN002 Predaplant Drosophyllum Hydra Secret Rare Effect Monster
FUEN-EN003 Predaplant Pterapenthes Super Rare Effect Monster
FUEN-EN004 Predaplant Spinodionaea Secret Rare Effect Monster
FUEN-EN005 Predaplant Chlamydosundew Secret Rare Effect Monster
FUEN-EN006 Predaplant Flytrap Super Rare Effect Monster
FUEN-EN007 Predaplant Moray Nepenthes Super Rare Effect Monster
FUEN-EN008 Predaplant Squid Drosera Super Rare Effect Monster
FUEN-EN009 Predaplant Chimerafflesia Secret Rare Effect Fusion Monster
FUEN-EN010 Greedy Venom Fusion Dragon Secret Rare Effect Fusion Monster
FUEN-EN011 Predaponics Secret Rare Continuous Spell Card
FUEN-EN012 Predapruning Super Rare Equip Spell Card
FUEN-EN013 Predaplanet Super Rare Continuous Trap Card
FUEN-EN014 Fluffal Octopus Secret Rare Effect Monster
FUEN-EN015 Fluffal Penguin Super Rare Effect Monster
FUEN-EN016 Fluffal Dog Super Rare Effect Monster
FUEN-EN017 Fluffal Owl Super Rare Effect Monster
FUEN-EN018 Edge Imp Sabres Super Rare Effect Monster
FUEN-EN019 Edge Imp Chain Super Rare Effect Monster
FUEN-EN020 Frightfur Kraken Secret Rare Effect Fusion Monster
FUEN-EN021 Frightfur Wolf Super Rare Effect Fusion Monster
FUEN-EN022 Frightfur Tiger Secret Rare Effect Fusion Monster
FUEN-EN023 Frightfur Sheep Super Rare Effect Fusion Monster
FUEN-EN024 Toy Vendor Super Rare Continuous Spell Card
FUEN-EN025 Frightfur Fusion Super Rare Normal Spell Card
FUEN-EN026 Aleister the Invoker Super Rare Effect Monster
FUEN-EN027 Invoked Caliga Secret Rare Effect Fusion Monster
FUEN-EN028 Invoked Raidjin Secret Rare Effect Fusion Monster
FUEN-EN029 Invoked Cocytus Secret Rare Effect Fusion Monster
FUEN-EN030 Invoked Purgatrio Secret Rare Effect Fusion Monster
FUEN-EN031 Invoked Magellanica Secret Rare Effect Fusion Monster
FUEN-EN032 Invoked Mechaba Secret Rare Effect Fusion Monster
FUEN-EN033 Invoked Elysium Secret Rare Effect Fusion Monster
FUEN-EN034 Magical Meltdown Secret Rare Field Spell Card
FUEN-EN035 Invocation Secret Rare Normal Spell Card
FUEN-EN036 The Book of the Law Secret Rare Quick-Play Spell Card
FUEN-EN037 Omega Summon Secret Rare Normal Trap Card
FUEN-EN038 Summoner of Illusions Super Rare Flip monster
FUEN-EN039 Summoner Monk Super Rare Effect Monster
FUEN-EN040 King of the Swamp Super Rare Effect Monster
FUEN-EN041 Fusion Substitute Super Rare Normal Spell Card
FUEN-EN042 Instant Fusion Super Rare Normal Spell Card
FUEN-EN043 Fusion Recovery Super Rare Normal Spell Card
FUEN-EN044 Phoenix Wing Wind Blast Super Rare Normal Trap Card
FUEN-EN045 Homunculus the Alchemic Being Super Rare Effect Monster
FUEN-EN046 Lonefire Blossom Super Rare Effect Monster
FUEN-EN047 Elemental HERO Prisma Super Rare Effect Monster
FUEN-EN048 Performapal Trump Witch Super Rare Effect Pendulum Monster
FUEN-EN049 Polymerization Super Rare Normal Spell Card
FUEN-EN050 Fusion Gate Super Rare Field Spell Card
FUEN-EN051 Re-Fusion Super Rare Equip Spell Card
FUEN-EN052 Branch! Super Rare Continuous Spell Card
FUEN-EN053 Miracle Fertilizer Super Rare Continuous Spell Card
FUEN-EN054 Mark of the Rose Super Rare Equip Spell Card
FUEN-EN055 Super Solar Nutrient Super Rare Continuous Spell Card
FUEN-EN056 Battle Fusion Super Rare Quick-Play Spell Card
FUEN-EN057 Fusion Conscription Super Rare Normal Spell Card
FUEN-EN058 Paradox Fusion Super Rare Counter Trap Card
FUEN-EN059 Grisaille Prison Super Rare Normal Trap Card
FUEN-EN060 Fusion Reserve Super Rare Normal Trap Card

Tham khảo

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.