"Fusion" (フュージョン Fyūjon) là một archetype các lá bài được dùng chủ yếu để Triệu hồi Dung hợp các Quái thú Dung hợp. Nó có liên hệ mật thiết đến archetype "Polymerization".

Hiện tại có hai lá bài cụ thể hổ trợ là "Synchro Fusionist" và "Sabatiel - The Philosopher's Stone". Cả hai cũng hổ trợ cho cả archetype "Polymerization".

Lưu ý rằng không phải các lá bài mà có thể Triệu hồi Dung hợp bao gồm "Fusion" hoặc "Polymerization" trong tên của chúng, và không phải tất cả các lá bài "Fusion" đều có thể Triệu hồi Dung hợp.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.