FANDOMFull Turn
  • Nhật: フルターン
  • Romaji: Furu Tān
  • Việt: Lượt Đi Đầy Đủ
Loại bài

Phép

Gấp đôi thiệt hại chiến đấu mà gây ra ở lượt này.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ARC-V)


Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Full Turn Double battle damage that occurs on this turn.
Nhật このターン発生する戦闘ダメージを2倍にする

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.