FANDOM


Full House
フルハウス
FullHouse-LC5D-EN-ScR-1E
 Tên Nhật フルハウス
 Tên Nhật (rōmaji) Furuhausu
 Tên Hàn 풀하우스
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 45178472
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.